Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Samco bv, Stevoortse kiezel 178
3511 Kuringen-Hasselt
Ondern. BE0437.954.703

1 Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit, van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van
afgeweken worden.
2 De intellectuele rechten, de tekeningen, de modellen en de octrooien blijven eigendom van de verkoper.
3 De verkoper behoudt het recht om eventuele veranderingen door te voeren aan de gereedschappen, zoals afmetingen, modelveranderingen, die ten
goede komen aan het product.
4 De goederen worden geacht gekend en aanvaard te zijn door het feit van de bestelling zelf.
5 Klachten betreffende de geleverde of afgehaalde goederen zullen slechts ontvankelijk zijn indien zij ons binnen de acht dagen na ontvangst van de
goederen schriftelijk worden meegedeeld. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig en zal niet meer in overweging genomen
worden. Na behandeling en gebruik van de geleverde goederen of afgehaalde goederen wordt geen enkele klacht meer aangenomen.
6 De op de factuur vermelde bedragen van de goederen zijn contant betaalbaar op de zetel van onze firma. Iedere factuur dient betaald te worden op
14 dagen na factuurdatum.
7 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de (10) tiende dag na een aangetekend schrijven van een aanmaning tot betaling, kan de overeenkomst
door ons van rechtswege en op een eenvoudig aangetekende brief worden ontbonden. Dit alles onverminderd het beatalen van het factuurbedrag
en de schadevergoeding en intresten daar uit volgend, door de in gebreke gestelde koper.
8 Bij niet-betaling of laattijdige betaling is een verwijlinterest verschuldigd van 15 % op de hoofdsom, zonder dat een voorafgaandelijke
ingebrekestelling vereist is. Bovendien wordt het bedrag van de factuur dat daags na de vervaldag onbetaald is gebleven van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling met 20 % verhoogt, en dit met een minimum van € 25,00 Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de
andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
9 Gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de opeisbaarheid mee van de nog
openstaande bedragen van nog niet op de vervaldag gekomen factu(u)r-en.
10 De geleverde en/of afgehaalde goederen blijven onze eigendom zolang het volledige bedrag van de factuur niet betaald is. Alle risico’s zijn ten laste
van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
11 In geval van wederverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper vanaf heden aan de verkoper alle vorderingen
over resulterend uit deze herverkoop.
12 De goederen reizen op risico van de koper, zelfs bij levering met onze eigen vervoermiddelen en/of met medewerking van onze personeelsleden,
zelfs in geval van franco verzending met transport van buitenaf aangevraagde vervoersfirma.
13 De vervoerskosten, de BTW, enige andere taks(en), belastingtarief of recht, is ten laste van de koper.
14 Facturen minder dan € 50,00 netto worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten.
15 De aangeboden offertes/prijsopgaves zijn vrijblijvend , ook onder meer wat betreft de leveringsdatum.
16 Bij onder garantie teruggebrachte goederen worden alleen door ons aanvaard mits tussen de partijen een volledige overeenkomst is van
terugname/gave van deze goederen.
17 Voor herstellingen buiten garantie, door ons uitgevoerd kan de aangevende partij geen recht verwerven op terugbetaling van de door ons verkochte
goederen.
18 Herstellingen door ons uitgevoerd, met of zonder garantie worden ten laatste 14 dagen later afgehaald door de aanbrengende partij vanaf het
ogenblik van melding dat herstelling klaar is om afgehaald te worden.
19 Bij niet naleving van het afhalen van herstelde goederen word er een bewaarkost aangerekend van € 1,00 per dag, dit gedurende 1 kalenderjaar in
gaande na de 14° dag van de binnen de termijn gestelde afhalingsdatum. De klant word verwittigd via SMS (short message service) dat de
herstelling klaar is om afgehaald te worden. Bevestiging van ontvangst van de SMS bij de klant word door ons bewaard als bewijs van datum.
20 Bij niet afhalen door de klant van herstelde goederen, kan deze na een periode van 1 kalenderjaar opvolgend na de 14 dagen voor de afhaling van de
goederen, geen aanspraak meer maken op deze goederen.
21 Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, gebrek aan vervoer, volledige of gedeeltelijke brand
van onze fabriek-magazijn, opslag en overslagruimtes, machine of werktuigenbreuk ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid.
22 Het opsturen via post of digitaal verzenden van de factu(u)ren en aanvaarding van onze factuur geldt als aanvaarding van onze algemene
verkoopsvoorwaarden.
23 Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen/herstellingen. De koper wordt geacht ze te
aanvaarden door het enkel feit van zijn opdracht tot bestelling/herstelling.
24 Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van absolute toepassing, zelfs wanneer strijdige bepalingen in de aankoopvoorwaarden van onze
klanten vermeld staan.
25 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, kunnen enkel
beslecht worden door de rechtbanken van het rechtsarrondissement Hasselt.